Anna Derszniak młodsza

Z Korczak Pro Memoria

Anna Derszniak z Rokitnicy herbu Korczak - córka Stanisława i Barbary Morsztyn h. Leliwa, żona Jana Dobieckiego z Dobiecina h. Ossoria sędziego grodzkiego opockiego, podczaszego radomskiego, sandomierskiego i stężyckiego, oraz 2. voto Piotra Celestyna Dunina ze Skrzynna h. Łabędź skarbnika i podczaszego brzezińskiego (ślub ich odbył się dnia 24 I 1751 w Łopusznie).
Matka Konstancji Grotowskiej z Dobieckich, Magdaleny Skarbek-Woyczyńskiej 2. voto Gołuchowskiej z Dobieckich, Andrzeja Dobieckiego podkomorzego sandomierskiego, Ruperta Dunina chorążego młodszego łęczyckiego.