Biliński

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Biliński herbu Korczak - rodzina po raz pierwszy wymieniana w 1552 we wsi Bilina w ziemi przemyskiej, pisał o nich Wittyg.

U Wittyga

Biliński, h. Korczak, Iwaszko, w 1552 opłaca pobór ze wsi Biliny, woj. Ruskie, ziemia Przemyska.

M.N. w K. III. NO 35.
Bon. I. 233. zna ród Bilińskich vel Bielińskich na Rusi dopiero w XVII wieku, herbu ich nie podaje; możliwe, że są oni potomkami Iwaszka h. Korczak, dziedzica Byliny.

U Bonieckiego

Wymienia on Bilińskich, jednak nie podaje ich herbu.

Bieliński v. Biliński na Rusi, Wołyniu i w innych województwach. Józef 1764 r., Aleksander i Bazyli 1773 r., komornicy ziemscy przemyscy. Wojciech na Wołyniu, żonaty około 1654 r. z Teofilą z Ziembockich, pozostawił syna Aleksandra (Woł. VII A. f. 57). Franciszek podpisał z województwem sandomierskiem elekcyę Stanisława Augusta. Teodor, pisarz ziemski drohicki 1765 r. Jan 1779 r., a Józef 1791 r., regenci ziemscy drohiccy. Ksawery, podczaszy inflancki 1694 r. Jan Kazimierz, syn Szymona i Anny z Łaganowskich, windykuje sumy po matce 1713 r. (Bracł. XV f. 1305). Józef, podstoli pomorski 1766 r. Jakób w powiecie lidzkim 1764 (V. L.).

Polska Encyklopedia Szlachecka

1552; Biliny przemyski (Wtg.).

Źródła

A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1900
W. Wittyg, Nieznana szlachta polska i jej herby, Kraków 1908
S. J. Starykoń-Kasprzycki, M. Dmowski, Polska Encyklopedia Szlachecka, Warszawa 1936