Bobrzecki

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bobrzecki (Bobrecki) h. Korczak - rodzina szlachecka z Bóbrki w dawnym powiecie przemyskim (dziś Bóbrka Kańczucka). Wymieniani w różnych herbarzach, jednak nie zawsze pod tym samym herbem.

Boniecki

Szymon z Bobrki urodzony z Elżbiety 1436 r. (AGZ. XIII). Maciej, sędzia grodzki sanocki 1502 r., sędzia grodzki przemyski 1505 r., podsędek przemyski 1507 r., sędzia ziemski przemyski 1510 r., umarł 1517 r. lub 1518 r. Iwaszko otrzymał pustkowie w starostwie lwowskiem 1578 r. dla założenia tamże osady. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Dymitr za konsensem królewskim z 1615 r., ustąpił sołectwo w Polanie synom: Szymonowi i Janowi. Takiż sam konsens otrzymał i Paweł, brat Dymitra. Szymon nabył wójtostwo w Dobrzanach 1629 roku. Jan otrzymał od Mniszcha, starosty lwowskiego, w dożywocie wieś Rudki 1637 r. Piotr Stanisław i żona jego, Anna z Mysłowskich, za konsensem królewskim z 1664 roku ustąpili wójtostwo w Dobrzanach Bobowskiemu. (AGZ. X).
[Z tomu Uzupełnień, s. 207:] dodaj: » Wymieniony w tekście „Herbarza" Szymon z Bóbrki, był prawdopodobnie Korczakiem, synowcem lub wnukiem Ramsza, żonatym z Dorotą z Zubrzy. W 1470 i 1471 roku sędzia grodzki przemyski, raz 1448 r. nazwany wojskim przemyskim. Siostry jego: Anna, żona 1-o v. Stanisława Wrony, sołtysa z Niklowic, 2-o v. 1443 r. Mikołaja, mieszczanina z Kańczugi i Katarzyna; żona Mikołaja Siestrzeńca z Nadycz 1449 r. Córka jego Anna, żona Jana, dziedzicznego wójta z Walawy, kwitowała 1486 r. brata swego Macieja, z ojcowizny i macierzyzny. Maciej, ożeniony był 1-o v. z Martą z Pantelowic, zmarłą bezdzietnie 1497 r., a 2-o v. z Zofią, której oprawił 200 grzyw. 1505 r. (AGZ. XIX).
Waśko z Bóbrki, piszący się 1440 r. byłym dziedzicem Bóbrki. Mikołaj Pilch z Bóbrki, świadczy w Jarosławiu 1430 r.

Uruski

Tu jednak pod herbem Półkozic.

Bobrzecki vel Bobrzycki h. Półkozic. Ta familia, co Bobrkowski-Ligęza z Bobrku, herbu Półkozic. Maciej, sędzia grodz. sanocki 1502 r. podsędek 1507 r., ostatnio sędzia ziem. przemyślski 1510 r. Po Dymitrze synowie: Szymon i Jan 1620 r. z nich Jan, posesor Rudki 1637 r.

Niesiecki

Bobrzecki. O tych ani Paprocki, ani Okolski nie pisał. Maciej Bobrzecki był sędzią Przemyskim r. 1511.
Stryjkowski w kronice swoje pod r. 1444. gdy opisuje bitwę pod Warną na które, Władysław Król Polski i Węgierski poległ, dodaje: - "a legat papieski Julianus kardynał z Denpotem i Trankobanem w obozie się zawarli i długo Turków równą bitwą z obu stron odpierali, a Leszko Bobrzycki Polak, który śmiałością i napominaniem moc nieprzyjacielską zatrzymywał, był zabity." -

Wykaz posłów sejmowych z lat 1507-1512

Maciej Bobrecki, Bobrzecki (zm. a. 31 III 1518) h. Korczak. Sęd. gr. san. 1502, sęd. gr. przem. 1505–1509, psęd. przem. 1509, sęd. z. przem. 1508–1513. Był dziedzicem Bóbrki w z. przem. MRPS, t. 2, nr 1077; t. 3, nr 2339; t. 4, nr 1799, 8643, 11578; Boniecki, t. 1, s. 313; Posłowie ziemscy, s. 52; Uruski, t. 1, s. 254; Urzędnicy, t. 3, z. 1, nr 1909, 1971; R. Trawka, op. cit., s. 237.

Źródła

J. N. Bobrowicz, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J.: powiększony dodatkami z późniejszych autorów, Lipsk 1839, str. 181.
A. Boniecki, Herbarz polski, t. 1, Warszawa 1899, str. 313-314.
S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T. I., Warszawa 1904, str. 254.
M. Lubczyński, Wykaz posłów sejmowych z lat 1507-1512, [w:] Kwartalniku Historycznym Rocznik CXXII, 2015, str. 527.