Bolanowski

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bolanowski h. Korczak - rodzina szlachecka z Bolanowic w ziemi przemyskiej. Wywodzi się od Dymitra - syna podsędka przemyskiego Wołczka z Boratyna (przez Paprockiego nazywanego Wasylem). W roku 1447 ów Dymitr podzielił się z braćmi dobrami ojczystymi, przejmując władzę nad Bolanowicami, Stobnem, Stobienkiem, Korysławicami i Dobaniowicami. W roku 1466 pełnił funkcję podstarościego przemyskiego. W żony Małgorzaty pozostawił trzech synów; Dymitra zwany Miśką, męża Anny Działoszanki, 1-o v. Andrzejowej ze Szczyrzyca, ojca Barbary - żony Teodoryka Dzietrzycha Krukienickiego z Drohojowa h. Korczak, Jerzego zwanego Garbaczem, bezpotomnego, zmarłego po 1502 r., Michała, męża Elżbiety Derszniak h. Korczak, ojca Elżbiety, Mikołaja i Piotra, i córkę Jadwigę, żonę Stanisława z Tczycy h. Grzymała.
W roku 1471 bracia dokonali podziału Bolanowic, a w roku kolejnym wypłacili siostrze sto pięćdziesiąt grzywien posagu.
Do rodziny należeli też: Jan gwardyan Franciszkanów lwowskich w 1547 r., Wawrzyniec, Mikołaj i Dorota, dzieci Jana, wymieniane pod rokiem 1585, Rafał - pan na Tapinie w ziemi przemyskiej w roku 1589, mąż Barbary Zamiechowskiej, ojciec Elżbiety, żony Waleriana Komorowskiego h. Korczak, Seweryn, mąż Aleksandry Krasnosielskiej, w województwie kijowskim w roku 1613 zamieszkały, oraz jego córki: Regina i Marusa, Andrzejzamieszkały na Podolu, wspominany pod datą 1632 r., Michał Bolanowski z Zalesia, ojciec Aleksandra i Andrzeja, wymieniany pod datą 1676 r., oraz Ludwika Bolanowska, żona Ignacego Karasia, zamieszkała na Litwie w 1710 r.

Genealogia

Dymirt ze Stobna i Bolanowic

Matfiej Kaldofowicz z Boratynia i Dąbkowic
1. Dymitr z Boratynia
1.1 Wołczek z Boratynia - podsędek ziemski przemyski (1436) ∞ Maszka
1.1.1. Anna z BoratyniaIgnacy z Kutyszcz - sędzia ziemski halicki (1429)
1.1.2. Dymirt ze Stobna i Bolanowic - podstarości przemyski (1466) ∞ Małgorzata
1.1.2.1. Dymitr Miśko BolanowskiAnna Działosza
1.1.2.1.1. Barbara BolanowskaTeodoryk Dzietrzych Krukienicki h. Korczak
1.1.2.2. Jerzy Garbacz Bolanowski
1.1.2.3. Jadwiga BolanowskaStanisław z Tczycy h. Grzymała
1.1.2.4. Michał BolanowskiElżbieta Derszniak h. Korczak
1.1.2.4.1. Piotr Bolanowski
1.1.2.4.2. Mikołaj BolanowskiZofia Zarszyńska ze Smolic
1.1.2.4.3. Elżbieta BolanowskaGotard Krukienicki h. Korczak
1.1.2.4.3.1. Katarzyna Krukienicka
1.1.3. N. z BoratyniaAndrzej z Uhrowska
1.1.4. Jerzy z Malczyc - od niego Malczyccy h. Korczak
1.1.5. Andrzej z DąbkowicKatarzyna
1.1.5.1. Marcin Dąbkowski - od niego Dąbkowscy h. KorczakKatarzyna
1.1.6. Teodor z Tomanowic - od niego Tomanowscy h. Korczak
1.1.7. Iwan z Chankowic - od niego Chańkowscy h. Korczak
1.1.8. Denko z Michalewic - od niego Michalewscy h. Korczak
1.1.9. Hleb z Boratynia - od niego Boratyńscy h. Korczak

Boniecki

Dymitr, najstarszy syn Wołczka z Boratyna, podsędka ziemskiego przemyskiego, dzieląc się 1447 r. z braćmi dobrami ojczystemi, wziął Bolanowice, Stobno, Stobienko, Korysławice i Dobaniowice i dał początek Bolanowskim. Był podstarościm przemyskim 1466 r., a z żony Małgorzaty zostawił synów: Dymitra zwanego Miśką, Jerzego zwanego Garbaczem i Michała, oraz córkę Jadwigę, żonę Stanisława Grzymały z Tczycy. Bracia dopełnili działu Bolanowic 1471 r., a w roku następnym wypłacili siostrze 150 grzyw. posagu. Dymitr (Miśko), z żony, Anny Działoszanki, 1-o v. Andrzejowej ze Szczyrzyca, miał tylko córkę Barbarę, za Teodorykiem Krukienickim (z Drohojowa), który jej oddał 1504 r. Horysławice w 80 grzyw. posagu. Ten to Teodoryk, jako Dzietrzych Bolanowski, wykazany w rejestrach poborowych z 1508 r., dziedzicem Bolanowic (Paw.).
Jerzy Garbacz Bolanowski zmarł bezdzietny po 1502 r. Michał nabył Złoczkowice od Bojowskich i pisał się Bolanowskim, lub Złoczkowskim, a z Elżbiety Derszniakówny, podkomorzanki przemyskiej, pozostawił córkę Elżbietę, za Gotardem z Krukienic 1492 r. i synów: Mikołaja i Piotra. Mikołaj zaślubił 1497 r. Zofię ze Smolic Zarszyńską, sędziankę sanocką. Obaj bracia sprzedali Złoczkowice 1500 r., Janowi z Boratyna i Andrzejowi Gdaszyckiemu (AGZ. XVI-XVIII).
Jan, gwardyan Franciszkanów lwowskich 1547 r. (AGZ. X). Wawrzyniec, Mikołaj i Dorota, dzieci Jana 1585 r. (Wyr. Lub. 26). Seweryn, żonaty z Aleksandrą Krasnosielską w województwie kijowskiem 1613 r. córki jego: Regina i Marusa (Kij. II C. f. 16 i III A. f. 421). Michał z Zalesia miał synów: Aleksandra i Andrzeja 1676 r. (Zab. Lub. 55 f. 1537). Ludwika za Ignacym Karasiem na Litwie 1710 r. (Sap.). Niesiecki. przypisuje Bolanowskim herb Lubicz.
[Z tomu Uzupełnień, s. 240:] Rafał, dziedzic Tapina, w ziemi przemyskiej, 1589 r. (Paw.). Córka jego Elżbieta, urodzona z Barbary Zamiechowskiej, za Waleryanem Korczakiem Komorowskim. Andrzej 1632 roku na Podolu (Gr. Kamieniec.).

Źródła

B. Paprocki, Gniazdo Cnoty, Zkąd Herby Rycerstwa slawnego Krolestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego, y inszych Państw do tego Krolestwa należących Książąt, y Panow początek swoy maią, Kraków 1578, str. 1030.
A. Boniecki, Herbarz polski, t. 1, Warszawa 1899, str. 373.
Wielcy.pl