Jerzy hr. Ilinicz

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jerzy hr. Ilinicz
Rodzina Ilinicz h. Korczak
Data urodzenia 1533
Data i miejsce śmierci 1569, Brześć Litewski
Ojciec Szczęsny Ilinicz
Matka Zofia Radziwiłł h. Trąby
Dzieci (przybrane) Mikołaj Krzysztof ks. Radziwiłł Sierotka h. Trąby
Rysunek z pieczęci Jerzego Ilinicza 1566

Jerzy hr. Ilinicz herbu Korczak (1533-1569) - syn Szczęsnego Ilinicza i Zofii z Radziwiłłów h. Trąby, wnuk Jurija (Jerzego) Iwanowicza fundatora zamku w Mirze, dziedzic wspomnianego Mira, Czornawczyc i Biały, marszałek litewski, hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (1553).

Biografia

Jerzy narodził się w roku 1533 z Szczęsnego Ilinicza starosty brzeskokujawskiego i Zofii Radziwiłłównej. Po śmierci rodziców w 1541 r. przeszedł pod opiekę krewnego Mikołaja Radziwiłła Rudego - hetmana wielkiego litewskiego.
Przebywając na dworze opiekuna pobierał nauki i być może, tak jak Mikołaj, przyjął kalwinizm. W roku 1553 (wydarzenia z tego roku bywają również datowane na 1555) wraz z Mikołajem Krzysztofem ks. Radziwiłłem Czarnym udał się na dwór cesarza Ferdynanda I Habsburga. Tam dnia 10 sierpnia otrzymał tytuł hrabiego na Mirze.
Bezżenny i bezpotomny Jerzy spędzał większość czasu na dworze Mikołaja Czarnego Radziwiłła w Nieświeżu. Dnia 28, bądź 29 maja 1565 r. książę zmarł osieracając małoletniego syna Mikołaja Krzysztofa, zwanego odtąd Sierotką. Hrabia adoptował wówczas Radziwiłła, któremu aktem z dnia 9 maja 1566 roku zapisał dobra: Mir i Żuchowicze w woj. noworódzkim, Dworyszcze w pow. lidzkim, Zelwę w powiecie wołkowskim oraz Czarnawczyce i dwór w Białej z częścią miasta.
Przeczuwając rychły koniec schorowany Ilinicz spisał 25 sierpnia 1568 r. testament, w którym potwierdził wcześniejsze postanowienia spadkowe. Zmarł w 1569 r. w Brześciu Litewskim.

Rodzina

Ojciec
Matka
  • Zofia Radziwiłł h. Trąby (1502-1541) - córka Jana Mikołaja Radziwiłła Brodatego (1474-I 1522), marszałka hospodarskiego (1500-1510), marszałka wielkiego litewskiego (1514), kasztelana trockiego (1522), starosty drohickiego i słonimskiego, namiestnika wilkijskiego, oraz Bohdanki ks. Łukomskiej h. wł.

Opiekun

Mikołaj ks. Radziwiłł Rudy h. Trąby odm. (1512 - 27 IV 1584, Wilno) - książę na Birżach i Dubinkach (1547-tytuł nadany przez cesarza Karola V, 1549-potwierdzony przez króla Zygmunta II Augusts), hetman wielki litewski w latach 1553–1566 i 1576–1584, kanclerz wielki litewski od 1566, wojewoda trocki (od 1550) i wileński (od 1566), w czasach bezkrólewia faktyczny rządca Litwy, od 1564 roku kalwinista. Syn Jerzego Herkulesa, , marszałka i hetmana nadwornego litewskiego, oraz Barbary Kolankównej h. Junosza, brat królowej Polski Barbary Radziwiłłównej i Anny Elżbiety Radziwiłł - żony wojewody połockiego Piotra Kiszki h. Dąbrowa i księcia Semena Jurewicza Holszańskiego h. Hippocentaurus - hetmana wielkiego litewskiego. Przeciwnik unii lubelskiej, w roku 1573 potwierdził wybór Henryka Walezego, w kolejnej elekcji w roku 1575 poparł Habsburgów.Przybrany syn

Mikołaj Krzysztof ks. Radziwiłł Sierotka h. Trąby odm. (2 VIII 1549, Ćmielów - 28 II 1616, Nieśwież) - wojewoda wileński od 1604, wojewoda trocki od 1590, kasztelan trocki od 1586, marszałek wielki litewski w latach 1579–1586, marszałek nadworny litewski od 1569, starosta szawelski, rycerz Grobu Bożego w Jerozolimie, pamiętnikarz. Biologiczny syn marszałka i kanclerza wielkiego litewskiego Mikołaja Radziwiłła zwanego Czarnym (4 II 1515 - 28/29 V 1565; ów Mikołaj był również przyrodnim bratem matki Jerzego Ilinicza - synem Jana Brodatego i Anny Kiszki), oraz Elżbiety z Szydłowieckich h. Odrowąż (1533-1562). W roku 1567, pod wpływem poznanych osobiście Giovanniego Commendone, Stanisława Hozjusza i Piotra Skargi, przeszedł z kalwinizmu na katolicyzm. Odbył podróż do Ziemi Świętej, zbudował także zamek i barokowy kościół Bożego Ciała w Nieświeżu. Przybrany ojciec zapisał mu niemalże wszystkie swoje majętności.